آکنه

بیماری های پوست

 • چین و چروک صورت
 • آکنه
 • درماتیت سبوره
 • خال
 • شوره سر
 • شپش
 • اگزما (درماتیت)
 • پوریازیس
 • زگیل

آکنه (جوش غرورجوانی)

مقدمه

 • دلیل ایجادآکنه
 • ضایعات آکنه به چه شکلی ظاهر میشوند؟
 • بیمارآکنه ای ازچه پاک کننده ای استفاده کند؟
 • درمان آکنه
 • نکاتی که دردرمان بیمارآکنه ای بایستی درمدنظرقرارگیرند
 • درمان عوارض آکنه

۱)مقدمه

پوست بزرگترین ارگان بدن انسان بوده و دریک فردبزرگسال با جثه متوسط درحدود۲۰ فوت مربع می باشد.به همین دلیل وچون پوست یک اندام قابل مشاهده است وضایعات آن فوراً درمعرض دید می باشندلذا بیماری های پوست ازاهمیت زیادی برخوردار بوده ونگرانی شدیدی درفردبوجود می آورند.

آکنه یکی ازشایعترین بیماریهای پوستی است که پزشکان باآن مواجه گشته ودراکثرمواردبادرمان صحیح توسط پزشک بهبودپیدامی کند.می توان گفت تقریباً همه افراددرسن ۱۲ تا ۱۷ سالگی حداقل یکبارضایعه آکنه را تجربه کرده اند.هشتاددرصد مواردآکنه دردوران نوجوانی (۱۳-۱۰ سالگی) شروع شده،معمولاً ۱۰-۵ سال طول کشیده واکثراً درحدود۲۵سالگی خاتمه می یابد.درمواردی آکنه درسن بزرگسالگی شروع شده(ویااینکه پس ازبهبودی درسن نوجوانی،دراین سنین عودمجددمی نماید)وگاهی هم این بیماری درچندهفته اول زندگی(بدلیل وجودهورمون های مادری )ویادرسن ۹-۸ سالگی بروز می نماید.

معمولاً حداکثرشدت وشیوع آکنه درخانم ها۱۴ الی۱۷ سالگی ودرآقایان۱۶ الی۱۹ سالگی است یعنی این بیماری درخانم ها نسبت به آقایان درسنین پائین تری شروع شده که دلیل آن آغاززودتربلوغ درجنس مؤنث می باشد.بطورکلی دردخترانی که آکنه باشروع زودرس دارند،احتمال اینکه درآینده به نوع شدیدآکنه مبتلا شوندبیشترمی باشد.بدلایل ناشناخته آکنه درخانم ها تداوم بیشتری داردبطوریکه درسن۴۰ سالگی۵ درصدخانم ها( ولی فقط۱ درصدآقایان )هنوزهم دارای آکنه هستند.درمقابل شیوع آکنه شدیددرجنس مؤنث کمترمی باشد.در ۴۰ درصد افرادی که آکنه دارند بیماری آنقدرشدید است که نیازبه درمان پیدامی کند.تخمین مدت زمانی که این بیماری ممکن است درهرفردطول بکشدامکان ناپذیراست.آکنه بطورخودبخود شدت وضعف پیدا کرده وبعضاًهیچ توجیهی برای این تغییرات وجودندارد.

 

2-1

2-2

2-3

 

 

آکنه(جوش غرورجوانی)

بالا

۲)دلیل ایجادآکنه

اگربه پوست ازنزدیک نگاه کنیم منافذکوچکی رادرآن میبینیم.هرمنفذ دهانه یک کانال است که ازپائین متصل به یک غده چربی(به نام غده سباسه)است.همراه هرغده چربی یک تارموهم وجودداردکه ازهمان منفذکوچک بیرون می آید.تراکم غددسباسه درپوست صورت،قسمت بالای سینه وپشت بیشترازمناطق دیگربدن بوده و بالطبع منافذیادشده هم دراین نواحی بیشتربه چشم می خورند(بخصوص درصورت).درزمان بلوغ میزان هورمون های مردانه (آندروژن ها)مانندتستوسترون شدیداً افزایش پیدامی کند.

 

2-4

دانشمندان دیرینه شناس معتقدندکه صدهاهزارسال پیش دراجداد انسان های امروزی،دخترها وپسرها درسنین ۱۲ الی ۱۳ سالگی مجبوربودندکه روی پای خودایستاده وموادغذائی ومحل زندگی اشان راخودتهیه نمایند.طبیعت باایجادیکسری تغییرات هورمونی وازهمه مهمترترشح هورمون تهاجم(یعنی هورمون مردانه بنام تستوسترون)دربدن دراین سن به فردکمک نمودتا بتواند بهترباشرایط محیطی تطابق پیداکند.منشأ تستوسترون درجنس مؤنث غده فوق کلیه،تخمدان ها وجفت(درزمان حاملگی)ودرآقایان غده فوق کلیه وبیضه هااست.بدلیل اثرتحریکی این هورمون(که درهردوجنس مؤنث ومذکروجوددارند)پوست ضخیم ترشده،غددچربی پوست بزرگ شده وترشحات آنها بسیارافزایش می یابدواین یک فرآیندطبیعی است ولی دراشخاص مستعدآکنه،تحریک غددسباسه توسط تستوسترون بصورت بیش ازحداندازه وغیرنرمال انجام می پذیرد.

 

2-5

آکنه(جوش غرورجوانی)

بطورطبیعی سلول هایی که درجدارکانال گفته شده وجوددارند،پس ازپایان عمرطبیعی اشان مرده،بداخل کانال ریخته شده وهمراه باترشحات روغنی غده ازطریق منفذ کانال به بیرون دفع می گردند.درزمان بلوغ این ریزش طبیعی نیزتشدیدمی گردد.درافرادی که استعدادآکنه دارنداین ریزش هم به مراتب زیادتربوده ودرضمن سلول های ریخته شده راحت تربهم می چسبند(نسبت به افرادیکه استعدادآکنه ندارند).مخلوط شدن قطعات سلولهای مرده فوق با ترشحات روغنی موجب تشکیل یک توده تقریباً متراکم شده که باعث انسدادکانال می گردد.اگرانسداد وسیع باشدومنفذکانال هم مسدود شودضایعه ای بنام سرسفید بوجودمی آیدواگرمنفذ کانال همچنان بازبماندسرسیاه رخ می دهد.

 

2-6

سیرتشکیل ضایعات آکنه

سپس میکروب های موجوددرپوست ازجمله یک باکتری خاص دراین توده رشدکرده وباترشح موادشیمیائی وسموم میکروبی موجب بروزضایعات التهابی آکنه می شود.باوجود همه این توضیحات علل دقیق شروع کننده وتداوم بخش آکنه درانسان بدرستی شناخته نشده اندوبدلیل تفاوت ذاتی انسان هابایکدیگرآن عاملی که دریک فردموجب بروزآکنه می شودممکن است دردیگری باعث شروع همین ضایعات نشود.

 

2-7       2-8      2-9

آکنه(جوش غرورجوانی)

 

لازم به تذکراست که زیادبودن تمایل جنسی ویاعدم فعالیت جنسی سبب آکنه نمی شوند.ازدواج کردن یانکردن ربطی به بهبودی آکنه ندارد.

عللی که ازنظرمتخصصین پوست دربروزآکنه دخالت احتمالی دارندعبارتنداز :

۱)بلوغ:آکنه عمدتاً بیماری دوران بلوغ است ودلیل این امرافزایش ترشح غددچربی پوست درزمان بلوغ ونقش قطعی این غدددربروزآکنه می باشد(بدون وجودغددچربی درپوست ضایعات آکنه بوجود نمی آیند).البته اشکالی ازآکنه درزمان کودکی یاسنین دیگرهم ظهورکرده که مورد بحث ما نمی باشند.وقتیکه آکنه برای اولین باردرسن بزرگسالگی دریک خانم رخ میدهدیااینکه آکنه نوجوانی وقبلاً خوب شده وی دوباره عود کندباید به فکر تغییرات هورمونی افتاده وهردرمانی را بادرنظرگرفتن جنبه هورمونی قضیه انجام دهیم.دراین موارد معمولاً اوج شدت آکنه درزمان عادت ماهیانه است.

۲)چربی پوست:همانطورکه گفته شد یک پوست چرب برای وجود آکنه الزامی است وبیماران آکنه ای همیشه دارای افزایش ترشح چربی پوست(سبوم)هستند(صورت این افرادمعمولاً ازشدت چربی برق می زند).هرچقدرپوست چرب ترباشدآکنه شدیدتراست.البته لازم به تذکراست که ترکیب چربی پوست افرادآکنه ای بادیگران فرق می کندیعنی ممکن است فردی دارای پوست چرب بوده ولی چون ترکیب پوستش طبیعی است مبتلا به به آکنه نشود.معمولاً بیماران آکنه ای شوره چرب هم درسردارند.

۳)ارث:بدون شک بروزآکنه ارثی است.درصورتیکه پدریامادردارای آکنه باشندفرزندان آنهاهم باحتمال زیاددچارآکنه خواهندشد. شدت،محل وقوع ضایعات ونیززمان بهبود نسبی خودبخودی آنها نیزتاحدزیادی تحت تأثیراستعداد ذاتی فردمی باشند.

۴)عوامل محیطی:ضایعات اغلب درتابستان هاودرمعرض باد بهترودرزمستان ها بدتر می شوند.برخورد باروغن ها(آشپزی ویاروغن های صنعتی)ونیزمشاغلی که بارطوبت زیادسروکاردارند باعث آکنه می شوند.عرق کردن زیاد،ورزش شدیدوگرمای زیادآکنه را بدترونورآفتاب آنرا بهترمی کند(درمورداثرآفتاب برآکنه به بند ۹ نکات درمانی توجه فرمائید).

خنک نگه داشتن محیط سکونت وورزش های سبک مثل شنا کمک کننده هستند.فشارهای روانی موجب تشدید بیماری می گردند(ولی درپیدایش آن نقشی ندارند).این امربخصوص دردختران جوان مشاهده شده ونمونه آن بدترشدن ضایعات درزمان امتحانات است.درضمن اکثرافراددرپاسخ به استرس های عصبی جوش های خودرا کنده،آنهارافشارداده یا بهرحال دستکاری می کنندکه سهم بسزایی درتشدید بیماری دارد.

۷۰ درصدخانم های آکنه ای دچارتشدید ضایعات ۷-۲ روزقبل ازعادت ماهیانه می شوند(درصورتیکه این مسئله خیلی شدید باشدگاهی لازم است که بیماربرای کنترول آکنه قرص جلوگیری ازحاملگی مصرف نماید).

کلیه موادآرایشی وبهداشتی چرب وروغن دارمی توانندآکنه رابدترکنند.البته استفاده ازموادآرایشی که عبارت(برای پوست های چرب وجوشی)ویا (نان کومدوژنیک=Noncomedogenic )برروی آنهاذکرشده ونیزاستعمال پن کیک درحدمعقول بلامانع است.البته لازم به تذکراست که درصورتیکه آکنه بیمار شدید می باشد بهتر است حتی ازمصرف این نوع مواد آرایشی هم اجتناب گردد.بهتراست ازمصرف پمادهای چرب کننده مونیزپرهیزگردد. نکته دیگراینکه صرف گیاهی بودن یاازموادطبیعی درست شدن یک فرآورده آرایشی دلیل این نمی شودکه آن فرآورده برای مصرف بیمارآکنه ای ممانعتی نداشته باشد وحتماً بایستی ازنظرغیرکومدوژن بودن تست شده واین موضوع روی آن ذکرشده باشد.

۵)موادغذائی:اگرچه ثابت نشده است که مواد غذائی درایجاد ضایعات مؤثرباشندولی درصورتیکه بیمارمی گوید مصرف ماده ی غذائی خاصی سبب تشدید بیماری میگردد بایستی ازآنها پرهیزنماید.بطورکلی استفاده ازعوامل ذیل اکثراً باعت تشدیدآکنه شده وبهتراست که مورداستفاده قرارنگیرند:

شکلات،شیرینی ها،موادغذائی چرب وزیادسرخ شده،تنقلات مثل تخمه-پفک-آجیل-آدامس وغیره ومصرف زیادادویه جات ونوشابه های گازدار.می توان گفت که رژیم غذائی غربی(مثل پیتزا،چیپس،سس ها،تنقلات وساندویچ )نسبت به رژیم غذائی شرقی(مثل موادغذائی تازه،سبزیجات،میوه جات وماهی)بیشترموجب تشدید آکنه می شوند.

بالا

۳)ضایعات آکنه به چه شکلی ظاهر میشوند؟

اکثراًآکنه بصورت جوش های چرکی،نقاط قرمزرنگ وحساس،سفتی وتورم موضعی پوست،برجستگی های پوستی وگاهی دانه های سرسیاه وسرسفید بروزمیکند.۹۹درصدمواردآکنه درصورت دیده شده(البته معمولاً همزمان نقاط دیگرهم درگیرهستند)وپس ازآن پشت وقسمت بالای سینه ازنظرشیوع قراردارند.درسنین کمترآکنه عمدتاًدرصورت ودرسنین بالاتربیشتردرپشت دیده می شود(بخصوص درمردان).دانه های سرسیاه( Blackhead )وسرسفید( Whitehead )که به آنها کومدون هم می گویند،نیزعمدتاً درجوان ها دیده می شوند .لازم به تذکراست که رنگ سیاه این دانه ها بدلیل وجود ملانین(رنگدانه پوست)بوده وربطی به کثیفی وتجمع گردوغبارنداردلذاشستشوی مکررویاسائیدن پوست بالیف وغیره اثری نداشته ونباید بیمارسرخودآنهارا تخلیه کندزیرا بااین کارنه تنهاآنهارا بدترکرده بلکه موجب بروزلک یاحفره های زشت هم درمحل آنهامی گردد.بطورکلی دستکاری ضایعات درهمه حال توسط بیمارممنوع است.

بالا

۴)بیمارآکنه ای ازچه پاک کننده ای استفاده کند؟

پاک کننده مورداستفاده بیمارآکنه ای نبایستی محرک پوست بوده،مولدجوش نباشد،موجب بروزدانه های سرسیاه نشده وایجاد حساسیت وآلرژی ننماید.بیشتربیماران آکنه ای فکرمی کنندکه شستشوی شدید باآب وصابون وسائیدن پوست چند باردرروزمفیداست درصورتیکه اینکارفقط پوست را تحریک می کند.لازم به تذکراست که چربی ظاهری پوست فقط ارزش زیبائی داشته وآنچه درایجادآکنه دخالت داردچربی داخل دهانه فولیکول مواست که حتی باصابون های قوی وشستشوی زیادهم مرتفع نمی گردد.درضمن شستشوی زیادخودمیتواند تولیدآکنه نمایدویا ضایعات قبلی را بدترکند.درحقیقت هدف ازتمیزکردن پوست درآکنه این است که پوسته ها،سلولهای مرده،عرق وچربیهای روی سطح پوست زدوده شده بدون اینکه پوست تحریک شده ویا بیش ازحدخشک گردد.توصیه می شودکه از موادپاک کننده ای استفاده شود که PH آنهامشابه پوست(نسبتاً اسیدی)باشدودرضمن بتوان براحتی آنراازسطح پوست تمیز نمود.

صابون های طبیعی(مثل صابون مراغه وغیره)راخیلی ها به خیال آنکه بدون ضرر هستند استفاده می کنند درحالیکه این مواد بشدت قلیایی بوده وپوست را بیش ازحدخشک می کنند ولذابه هیچ وجه توصیه نمی شوند.

بالا

۵)درمان آکنه

قبل ازهرچیز بایستی متذکرشویم که درمان آکنه وعوارض آن(یعنی ازمیان برداشتن جوشگاه هاباجراحی ویاروش های دیگر)بایستی توسط متخصص پوست انجام شودزیرافقط متخصص پوست است که اطلاعات کافی درمورددرمان آکنه وعوارض آنرا دارد.درمان هایی که متخصص پوست برایتان تجویز می کندمتناسب بانوع آکنه شمااست لذا ازتوصیه داروهابه دیگران جداً خودداری نمائید.گاهی ضایعات شبیه آکنه بدلایل دیگررخ می دهند(مثل لوازم آرایش،لوسیون های استفاده شده وداروهائی که بیماربدلایل دیگرمصرف میکند)ولذادرصورت وجوداین مواردحتماً باپزشک خودمشورت نمائید.بیادداشته باشیدکه درمان فوری ویادائمی برای آکنه وجودنداردولی آکنه قابل کنترول بوده وبادرمان مناسب میتوان ازبروزضایعات جدید ممانعت نمود.

درمان های آکنه عمدتاً درجهت جلوگیری ازبروزضایعات جدید،پیشگیری ازبروزعوارض آکنه وکاهش نگرانی بیمار می باشندزیرا ضایعات موجود معمولاً بخودی خودبهبودپیدامی کنند(البته اگربیمارآنهارادستکاری نکند).شروع پاسخ درمانی به داروهای ضدآکنه زمان لازم داشته ونبایستی عجول باشیدولی اگرپس از۸-۶ هفته هیچ بهبودی حاصل نشده است بهتراست بانظرمتخصص پوست خودداروهایتان راعوض کنید.بطورکلی ازآنجائیکه سیراین بیماری طولانی(گاهی سالها)است لذادرمان آن هم برای ماه ها(حداقل۶ ماه)طول می کشد.درصورتیکه آکنه خفیف باشددرمان موضعی کافی است ولی درمواردمتوسط وشدیددرمان باداروهای خوراکی هم لازم است.ازدرمان خوراکی ضدآکنه می توان به آنتی بیوتیک ها(البته آنتی بیوتیک ها مصرف موضعی هم دارند)،آکوتان،کورتون(فقط بانظرمتخصص پوست)،قرص های ضد هورمون های مردانه(مثل سیپروترون واسپیرونولاکتون)وبرخی ازقرص های ضد بارداری اشاره کردودرمورد طریقه مصرف واحتیاطات داروهای خوراکی بایستی باپزشک خود مشورت نمائیدوهرگونه اطلاعاتی را ازایشان بخواهید.

گاهی لازم می شودکه تزریق کورتون درداخل ضایعات چرکی آکنه توسط متخصص پوست انجام شود.یکی ازبهترین داروهای ضدآکنه آکوتان(ایزوتره تینوین)است.این دارواگرچه دارای عوارض چندی می باشد وبخصوص درخانم های متأهل بایستی بااحتیاط فراوان مصرف شود( بدلیل اثرات بسیاربد برجنین درصورت حاملگی درحین مصرف این دارو )ولی درصورت رعایت احتیاطات لازمه بسیارداروی مؤثرومفیدی می باشدودرحقیقت تنهاداروی ضدآکنه است که برکلیه مراحل تشکیل ضایعات آکنه اثردرمانی دارد.

داروهای موضعی ضدآکنه شامل انواع آنتی بیوتیک های موضعی(مثل محلول وژل اریترومایسین ومحلول کلیندامایسین)،بنزویل پراکسید، تره تینوین،آلفاوبتاهیدروکسی اسید،آزلائیک اسید( Azelex )،آداپالن( Differin )،سدیم سولفاستامید،تازوروتن( Tazorac )،محلول Proactiv وبسیاری داروهای دیگرمی باشد.قبل ازمصرف داروهای موضعی پوست بایستی کاملاً تمیزباشد.برای این منظور بهتر است ازپاک کننده های مخصوص که پزشک تجویز می کند استفاده نمود.لیف زدن پوست اکیداً ممنوع است.

۱۵-۱۰ دقیقه بعدازتمیز شدن پوست میتوان داروی موضعی را استعمال کرد.داروبایستی برتمام پوست (نه فقط ضایعات) مالیده شود.برای داروهای محلول مقدارخیلی کمی ازداروراروی یک تکه ی کوچک پنبه ریخته(بطوریکه فقط پنبه نم دارشود)وسپس پنبه را به نقاط مختلف صورت تماس داده(بدون اینکه آنرا به روی پوست بکشیم)وبعد بآهستگی بادست تمیزوشسته شده محلول راروی پوست پخش می کنیم(ماساژومالش شدید ممنوع است). بااینکارحداقل تحریک پوست اتفاق می افتد.درموردکرم هاوپمادها هم مقدارخیلی کمی ازدارو(درحدود ته خودکار)رابانوک انگشت ابتدا به نقاط مختلف صورت تماس وسپس بآرامی آنرا پخش می کنیم.دقت شودکه میزان استعمال داروبایستی خیلی کم باشد بخصوص دراوایل درمان تاازتحریک پوست ممانعت شودوبیادداشته باشیدکه زیادترزدن دارواثرات مفیدآنرابیشترنکرده وفقط عوارض آنراافزایش می دهد.

برای درمان مناسب آکنه درنظرگرفتن عواملی مثل سن،نوع پوست بیمار،امراض احتمالی دیگردربیمار،شیوه ونوع زندگی مریض، جودحملات آکنه قبل ازقاعدگی وتأثیردرمان برکیفیت زندگی فردبسیاراهمیت دارند.بطورکلی برای درمان موفقیت آمیزآکنه،ابتدا بایستی فردموردارزیابی دقیق بالینی واحیاناً آزمایشگاهی قرارگرفته وسپس یک رژیم درمانی خاص متناسب باوی درنظرگرفته شود.معمولاً ۶-۴ هفته طول می کشد تاداروها اثرات مثبت خودرا نشان داده ولذا بیماربایستی صبروشکیبائی نشان دهد.صرف تجویزداروبرای درمان آکنه کافی نبوده و همکاری بیمار لازمه موفقیت درمان است.هرچقدرپوست چرب ترباشدونیزدرتنه(نسبت به صورت)پاسخ دهی به درمان کمتراست.مردان نسبت به خانم ها پاسخ دهی کمتری نسبت به درمان دارند(شایدچون درمصرف دقیق داروها دقت لازمه را به خرج نمی دهند.باوجود همه این حرف ها می توان گفت که۴۰ درصد بیماران بادرمان مناسب درعرض ۲ماه و۶۰ درصددرعرض ۴ ماه بهبودی قابل ملاحظه می یابند.

بالا

۶)نکاتی که دردرمان بیمارآکنه ای بایستی درمدنظرقرارگیرند

۱)داروهابایستی منظم وطبق دستورمصرف شده ومراجعات به متخصص پوست طبق برنامه باشد.ازدرمان نامرتب اکیداً پرهیزشود.معمولاً ضایعات درابتدای درمان ظاهراً تشدید شده که این مسئله گذرا بوده وباادامه بهبودی حاصل می گردد.بروزقرمزی وپوسته ریزی خفیف بلامانع ومطلوب است.اکثریت داروها ی ضد اکنه باعث خشک شدن پوست شده که دراین موارد پزشک کرم مرطوب کننده مخصوص(غیرچرب)برایتان تجویزخواهدکرد.استفاده ازمرطوب کننده های حاوی آلفاهیدروکسی اسید( AHA )خیلی بهترازمرطوب کننده های معمولی برای پوست آکنه ای است.

۲)اصلاح صورت بلامانع است ولی نباید چندان شدید انجام شودکه موجب تحریک وقرمزی پوست گرددودرضمن فواصل اصلاح کردن هرچقدربیشترباشدبهتراست.لازم است بیمارهم ماشین ریش تراشی وهم اصلاح باتیغ راامتحان کرده تاببیندکدامیک برای پوستش راحت ترمی باشد.قبل ازاصلاح بهتراست صورت باآب گرم وصابون ملایم شسته شود.درضمن ازمصرف کرم هایالوسیون های چرب پس ازاصلاح خودداری نمائید.وقتی ازژل یااسپری های مواستفاده میکنیدبایستی صورت خودتان رامحافظت نمائید.خانم های دارای آکنه بایستی قبل ازاستعمال داروهای موضعی آرایش خودراپاک کرده و اجازه ندهند که موادآرایشی شب روی پوست صورت باقی بمانند.

۳)روزی ۲ بارصورت خودرا با پاک کننده تجویزشده بشوئید(قبل ازمصرف داروهای موضعی). شستن صورت بایستی به ملایمت وبادست انجام شود.درصورت وجود ضایعات چرکی بهتراست ابتدا صورت را با بتادین آغشته وپس از ۵ دقیقه با صابون وآب گرم شستشو داده شود.

۴)استفاده ازلباس های گشاد توصیه شده زیرا فشارروی پوست راکاهش می دهند.لباس یقه تنگ نپوشید.حدالامکان درمعرض روغن وگریس قرارنگیرید.

۵)تاحدامکان ازقرارگرفتن درموقعیت هائی که اثرات روحی شدید برروی شما میگذارند،خودداری کنیدوتاآنجاکه ممکن است خونسردی خودراحفظ نمائید.به اندازه کافی استراحت کرده وبخوابید.اجازه ندهیدکه آکنه باعث دلسردی وضعف شما شود.آکنه یک بیمارطولانی ولی موقتی است پس سعی کنیدراه زندگی کردن باآنرافرابگیرید.این عارضه درزندگی عادی شمااختلالی ایجاد نخواهد کردمگراینکه بی جهت نگران آن باشید.

۶)هیچگاه سرخودازمحصولات آرایشی وبهداشتی استفاده نکرده وهمیشه دراین زمینه با پزشک خودمشورت نمائید.این مطلب بخصوص درمورد پاک کننده ها (صابون وغیره) بسیاراهمیت دارد.

۷)تخلیه فیزیکی ضایعات(فقط توسط متخصص پوست)مفیداست.بهترین زمان اینکار ۴-۲ هفته پس ازشروع درمان است.

۸)ازمصرف ترکیبات حاوی کورتون(بخصوص استعمال طولانی مدت)اکیداًخودداری نمائید حتی اگرضایعات راظاهرا بهترمی کنند(مگراینکه توسط متخصص پوست نوشته باشدودراین صورت حتماًپس ازچندروزاستفاده بایستی به متخصص مربوطه مراجعه مجددداشته باشید).

۹)نورآفتاب وبرنزه شدن بدلیل پوشانیدن ضایعات ظاهراً موجب بهبودی نسبی ضایعات شده ولی این وضعیت موقتی بوده وازسوی دیگرآفتاب موجب چروکیدگی وپیری زودرس پوست میشود.لذا بطورکلی بهتراست ازقرارگرفتن طولانی درمعرض نورآفتاب اجتناب نمائیدخصوصاً اگرتحت درمان باداروهای ضدآکنه می باشید زیرا برخی ازاین داروها موجب افزایش تحریک پوستی ناشی از اشعه آفتاب می گردند.

۱۰)برخی داروهای ضدآکنه دارای مشکلات خاص خودشان هستندمثلا درموردداروی موضعی به نام بنزویل پراکسیدسه درصدمردم نسبت به آن حساسیت دارند ونیز این داروی موضعی موهاو لباس ها را سفید می کند.درصورت استفاده از داروی موضعی به نام تره تینوین بایستی بدانیدکه پوست چانه نسبت به آن حساس ترازمناطق دیگرصورت است.آنتی بیوتیک های خوراکی گاهی باعث رشدقارچ دردستگاه تناسلی زنانه ولذاخارش این محل می گردند.مصرف تتراسیکلین ها(که خیلی زیاددردرمان آکنه مورداستفاده قرارمی گیرند)گاهی باعث حساسیت به نوروسردردمی شوند.درصورت مصرف قرص های جلوگیری ازحاملگی همراه باآنتی بیوتیک خوراکی ضدآکنه امکان اثرنکردن قرص جلوگیری ازحاملگی ولذاحامله شدن بیمار ۷-۶ برابرافزایش پیدامی کند.

۱۱)غالباً بیماران به محض اندکی بهبودی ازمصرف داروها خودداری کرده یااینکه آنهارابه صورت نامنظم ویافقط روی محل جوش ها بکارمی برند.اینکاربسیارغلط است زیراهدف ازدرمان آکنه ابتداپیشگیری ازبروزچوش های جدیدودرمرحله بعدترمیم وجلوگیری ازپیدایش جوشگاه (اسکار)های بدشکل است.دومین اشتباه شایع بیماران قطع داروها بلافاصله پس ازبهبودی کامل جوش ها می باشد زیراموجب عود زودرس ضایعات شده وایندفعه ممکن است جوش ها به سهولت دفعه اول به درمان بخوبی جواب ندهند.بطورکلی بدون دستور پزشک هیچگاه درمان خودرا تغییرنداده یاقطع نکنید.ازدرمان های کوتاه مدت باداروهای مختلف خودداری کرده وازبکاربردن نصایح درمانی دیگران جداً پرهیز نمائید.به پزشک خود اعتماد کرده ومشکلات درمانی خودرافقط باایشان(نه باافراد خانواده وکوچه ومحله)درمیان بگذارید.برای درمان صحیح فقط به متخصص پوست مراجعه نمائید.متذکرمی شویم که درصورت درمان صحیح،به موقع وپیروی دقیق ازدستورات داروئی ۹۰ الی ۹۵ درصد بیماران بهبودی قابل ملاحطه پیدا می کنند.

۱۲)مصرف برخی داروهاموجب بروز جوش های آکنه شده ولذا بهتراست تاحدامکان دربیمارآکنه ای مورداستفاده قرارنگیرد.این داروهاعبارتنداز:برخی ازقرص های جلوگیری ازحاملگی،فنی توئین وباربیتورات(داروهای ضد تشنج)،ایزونیازید، سیکلوسپورین، لیتیوم، مصرف زیادشربت ضد سرفه وویتامین های گروه B .

۱۳)درصورتیکه بیمارآکنه ای حامله باشدمصرف قرص اریترومایسین ونیز برخی داروهای موضعی(البته منحصراً تحت نظرپزشک)خطری ندارد.

۱۴)داروهای موضعی حاوی مواد ساینده پوست(که مثل دانه های شن درزیردست احساس می گردند)،ماساژ صورت،سوناوبخورپوست وکارهائی ازاین قبیل که درآرایشگاه هاوسالن های آرایش توسط افراد کم سواد برروی پوست مردم انجام می شودهمگی بدترکننده آکنه بوده وبهیچ عنوان نبایستی انجام شوندزیرا باانجام این کارهانه تنهاضایعات تشدیدمی گردند(گاهی درابتداوبصورت موقتی جوش ها بهترمی شوندولی بیمارنبایدگول بخورد)بلکه کاربرای درمان صحیح توسط پزشک هم مشکل ترمی گردد.

بالا

۷)درمان عوارض آکنه

وقتیکه ضایعات آکنه بطورکامل خوب شدندمشکل مهم بیماران مناطق تیره ولک دارپوست وجوشگاه های بدشکل ناشی ازدرمان های غلط قبلی یادستکاری های بیماراست.البته بایستی متذکرشدکه پس ازبهبودی ضایعات آکنه،قرمزی محل ضایعات قبلی همچنان باقی مانده ولی معمولاً درعرض ۴ الی ۶ ماه بخودی خود ناپدید می گردد.وجود این قرمزی دلیل عدم موفقیت دردرمان نبوده وبعنوان یک عارضه آکنه تلقی نمی گردد.پس ازناپدیدشدن این مناطق قرمزاگرفرددرمحیط گرم قرارگیردویافعالیت بدنی کندممکن است بطورموقتی همان مناطق مجدداً دچارقرمزی گردند.درمان عوارض آکنه امکان پذیرولی بسیارمشکل است وصبروحوصله زیادی می خواهدوبهتراست که همیشه توسط متخصص پوست انجام شود.

 

2-10      2-11

اسکارهای آکنه

تراشیدن پوست(بادستگاه مخصوص)،لایه برداری پوست(Peeling )بااسیدهای میوه

 

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022