تکنیک جراحی Scalp Flap Rotation

تکنیک جراحی Scalp Flap Rotation

در واقع این عمل برای بیمارانی انجام می شودکه مایلند هرچه سریعترموی متراکم، ناحیه فرونتو تامپورال آنها را بپوشاند و تحمل عمل های تهاجمی ومتعدد رادارند. تراکم بدست آمده دراین روش درمقایسه باکاشت موی طبیعی نامتقارن ترمی باشد. برای انجام این عمل باید تراکم ناحیه تامپوروپاریتواکسی پیتال temporo–Parieto–Occipital مناسب باشد چون چرخش از این نواحی انجام می شود. درضمن عروق بایدمشکل خونرسانی نداشته باشند(تاریخچه استعمال اخیر سیگار و یا بیماری عروقی نباشد).بیمار باید بداند که خط جلوی موی وی بسیار متراکم خواهد بود ومرز فرونتوتمپورال محو خواهد شد.

در این عمل یک فلاپ پوستی ازناحیه تامپوروپاریتو اکسی پیتال برداشته شده و روی پایه خود چرخیده ودرقسمت فرونتال جلوی خط موی فرونتال بیمار قرار می گیرد. ناحیه برداشت شده بهم رسیده و بخیه خواهدشد. معروفترین متد در این تکنیک متد Juri می باشد.خط موی فرونتال در این روش بیش از cm4 در زیر خط موی قبلی بیمار قرار نخواهد گرفت.

اگر بیمار تمایل داردخط موی فرونتال رابیشترپائین بیاوردیک عمل مکمل انجام خواهد شدویک فلاپ دیگربرداشت شده ودرجلوقرارخواهد گرفت. ۳/۱ جلوئی فلاپ درپشت خط جدید موقرارمی گیرددرحالیکه ۳/۲ انتهائی فلاپ خط موی جدید را خواهد ساخت .

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022