تکنیک جراحی Scalp Reduction

تکنیک جراحی Scalp Reduction

بهترین کاندیداهابرای این متد،اشخاصی هستند باسن بالای ۴۰ سال والگوی ثابت کاهش موکه مایل هستند طاسی پشت سروناحیه ورتکس رابپوشانند.

این عمل تحت بیحسی موضعی انجام می شودوشامل برداشت یک قسمت ازپوست طاس سرمی باشد.قطرطاسی نبایدبیش از ۱۳ سانتیمترباشدتابه بهترین شکلی کناره های طاسی به هم نزدیک شوند.بیمارهمچنین از نظرفیزیولوژیک بایدآمادگی چندعمل را برای بهم رساندن طاسی به عرض ۱۲-۱۰ سانتیمترداشته باشد.معمولاً سه عمل برای بهم رساندن طاسی به اندازه ۹-۸ سانتیمترکافی میباشدوحداقل فواصل عمل ها می تواند ۴ ماه باشد طاسی بیش از ۱۳ سانتیمترعرض راحتی باچندین عمل جراحی نمی توان به طور کامل برداشت.بعداز چندعمل برداشت وانجام Zplasty خط باقی مانده رامی توان توسط Minigraft و Micrograft پرنمود.

اشکال اصلی این متد سریع وآسان این است که،به چندین عمل برای رسیدن به نتیجه نیاز هست.زیرااگردریک عمل برداشت وسیعی انجام شود،امکان پدیده Stretch Back وجود داردکه درواقع بزرگ وپهن شدن اسکارمی باشد.

اخیراً دراین عمل جراحی از Extender استفاده می شود.این وسیله د زیرپوست ناحیه طاس قرار داده شده وپوست مجدداً سوچورمی شود.به علت خاصیت الاستیستیه پوست سر،ناحیه طاس تحت کشش قرارمی گیردوهنگامیکه بعدازیکماه عمل دوم انجام می شوددولبه طاسی به راحتی بهم می رسند.

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022