خال

بیماری های پوست

 

  • چین و چروک صورت
  • آکنه
  • درماتیت سبوره
  • خال
  • شوره سر
  • شپش
  • اگزما (درماتیت)
  • پوریازیس
  • زگیل

 

خال (Nevus )

خال(Nevus )دارای انواع واقسام می باشدولی چیزی که درمیان عوام به عنوان خال معروف است دراصطلاح پزشکی «خال ملانوسیتی اکتسابی» (Mole ) نامیده می شود. خال ملانوسیتی اکتسابی شایعترین فرم خال بوده ودراثرتکثیرسلول های رنگی پوست بوجودمی آیند.

 

4-1

 خال ملانوسیتی(خوش خیم)اکتسابی

 

 

خال اغلب بصورت لکه یابرآمدگی نرم گوشتی قهوه ای کمرنگ تاسیاه گاهی دارای چندعددموتظاهرمی کند.خال بسیارشایع می باشدبطوریکه تخمین زده شده است هربزرگسال جوان بطورمتوسط۲۰الی۳۰عددخال دارد.تعدادخال هادراوایل زندگی کم بوده ولی دردوران بلوغ روبه ازدیادمی گذاردوسپس باافزایش سن کاهش می یابد.حاملگی ومصرف برخی داروهای هورمونی ازعوامل افزایش دهنده تعدادخال هامی باشند.

غالباًافرادنگران خال هایشان هستند.این نگرانی گاهی ازبابت خصوصیات ظاهری خال(شکل،رنگ واندازه)ویامحل آن(مثل خال نوک بینی ویاداخل سفیدی چشم)است وگاهی هم ازترس تبدیل شدن به سرطان پوست(ملانوم)میباشد.

حقیقت این است که برخلاف نظرعامه مردم امکان تبدیل خال به سرطان پوست آنقدرکم است که ازاین بابت خال اهمیت بسیارکمی برای متخصصین پوست دارد.چیزمهم وخطرناک دستکاری خال توسط بیمارویابرداشت غلط وناقص آن توسط افرادغیرپزشک می باشد.غالباًخال هادارای موهستندیادرمناطقی قراردارندکه دردسترس بوده وفردباآنهابازی کرده یاموهایش رامی کند.بدنبال این امرخال دردناک ،متورم وسفت شده وگاهی چرکی میگردد.البته این تغییرات پس ازمدتی بهبودخودبخودیافته ولی درصورت تکراردائمی شده وباعث ایجادنگرانی ودردسربرای فردمیگردد.گاهی فرددرمان کننده(معمولاًافرادیکه دخالت نابجادرامرپزشکی می کنند)خال بیماررابجای درآوردن کامل،ازسطح پوست می تراشد.این کاربسیاراشتباه بوده زیرانتنها ظرف مدت کوتاهی خال عودمی کندبلکه به مراتب بزگترشده وتغییراتی درآن رخ میدهدکه شبیه سرطان پوست(ملانوم)بوده وپزشکان راباشتباه می اندازد.

درمواردذیل پس ازمعاینه متخصص پوست ونظرمساعدایشان درآوردن خال ممانعتی ندارد:

۱)تغییرات ناگهانی یابروزعلائم هشداردهنده درخال:هرگاه خال بدن شمامدتهاآرام وبدون علامت بوده وحالاتغییرات ناگهانی(هرتغییری)کرده است بایستی مشکوک شوید.البته وجوداین تغییرات دلیل مسلم وجودسرطان پوست نمی باشدولی درهرحال بهتر است پس ازمشورت بامتخصص پوست خال های مذکوربیرون آورده شوند.علائم هشداردهنده خال عبارتنداز:حاشیه نامنظم،رنگ غیریکنواخت،اندازه بیشتراز ۷ میلیمترووجودالتهاب،ترشح آبکی یاخونریزی.درصورت بروزاین علائم بایستی فوراًخال بیرون آورده شودوبرای آسیب شناسی به آزمایشگاه ارسال گردد..

 

4-3       4-2

درصورت بروزنامنظمی درحواشی خال فوراً به متخصص پوست مراجعه کنید.

 

 

4-4      4-5

درصورت بروزتغییررنگ درخال فوراً به متخصص پوست مراجعه کنید.

 

۲)سابقه سرطان پوست(ملانوم)درفردیاخانواده وی

 

4-6     4-7     4-8

ملانوم(سرطان پوست)

 

 

4-9    4-10

ملانوم(سرطان پوست)

 

 

4-11      4-12

ملانوم(سرطان پوست)

 

 

 

۳)دستکاری یاسایش مداوم خال:این مطلب ربطی به تبدیل خال به سرطان پوست نداشته ولی چون باعث نگرانی بیموردفردشده ودرضمن امکان عفونت،خونریزی وتغییرات شبیه سرطان پوست درخال می رودلذابهتراست که اینگونه خال هابیرون آورده شوند.

۴)وجودخال درمناطق دورازدسترس زیرادراینحالت امکان مشاهده ومراقبت ازخال ودیدن علائم هشداردهنده توسط فردوجودندارد.

۵)زیبائی:این موردشایعترین علت درخواست بیماران برای درآوردن خال بوده ولی ازنظرپزشکی ازکمترین اهمیت برخورداراست.اگرخال ظاهرزشتی داشته یاخیلی درمعرض دیداست وفردراازنظرروحی آزارمیدهدبهتراست برداشته شود.

 

4-15

خال ملانوسیتی(خوش خیم)اکتسابی

 

 

نکات مهم درموردخال

۱)همانطورکه گفته شدهیچوقت باخال نبایدبازی یاآنرادستکاری کرد.کندن موهای خال اکیداًممنوع است.

 

4-16

 

کندن موهای خال ممنوع است

۲)اگرهرسؤال یااشکالی ازبابت خال های خودداریدفقط بامتخصص پوست مشورت کرده وبه هیچوجه باافرادفامیل ومحله یاغیرپزشک دراینموردصحبت ننمائید.

۳)بیادداشته باشیدکه هرگاه پزشک معالج اقدام به درآوردن خال نمودحتماًبایستی آنرابه آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال نماید.

۴)خال های بزرگ مادرزادی که اغلب سیاه،بزرگ ودارای مو می باشندبایستی دراولین فرصت وبطورکامل برداشته شوندزیرااین نوع خال هابرخلاف خال های معمولی ملانوسیتی درمواردزیادی تبدیل به سرطان پوست می شوند.

 

 

4-17

 

4-18

خال بزرگ مادرزادی

۵)داروی موضعی یاچسب خاصی برای ازبین بردن خال وجودنداردلذااگرتبلیغی دراین رابطه مشاهده کردیدگمراه کننده است.تنهاراه برداشتن خال جراحی ودرمواردی استفاده ازلیزر می باشد.درصورتیکه برداشت خال توسط جراح ومتخصص پوست وبارعایت اصول جراحی پلاستیک انجام شودنتیجه نهایی آن بسیارعالی خواهدبودوبه مراتب ازلیزربهترجواب میدهد.

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022