مو

 

دانلود سوال و پاسخ ها

● مختصری درموردموهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردبرس وشانه زدن موهاتوضیح دهید.

● نکاتی جالب درموردمو

● درموردرشدموتوضیح دهید.

● چه روش هایی برای رفع موهای زائدصورت خانم هاوجوددارد؟

● درموردساختمان طبیعی موتوضیح دهید.

● آیاممکن است که ریزش موبدلیل امراض دیگررخ دهد؟دراین مواردچه اقدامات درمانی مفیدهستند؟

● درموردریزش موپس اززایمان توضیح دهید.

● آیادستکاری های فردمی تواندموجب ریزش موهاشود؟

● آیارژیم های لاغری موجب ریزش مومی شوند؟

● درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردریزش منطقه ای(سکه ای)موتوضیح دهید.

● درموردشستن موهاتوضیح دهید.

● چه نکاتی بایستی درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاموردتوجه قرارگیرد؟

● کمی درموردخشک کردن موپس ازاستحمام توضیح دهید.

● برای نرم کردن وحالت دادن به موهاازچه موادی استفاده کنیم؟

● درموردرنگ کردن موهاتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● برای ازبین بردن موهاچه روشی راپیشنهادمی کنید؟

● سفیدشدن موچیست وآیادرمانی دارد؟

● درموردموخوره توضیح دهید.

● درموردریزش موتوضیح دهید.

● چه توصیه هایی پس ازانجام لیزررفع موهای زائددرصورت خانم هاوجوددارد؟

● درموردپوست واهمیت آن درزیبایی انسان توضیح دهید.

● چه عواملی برروی پوست انسان تأثیرمی گذارند؟

● درموردساختمان طبیعی پوست کمی توضیح دهید.

● درموردانواع پوست ومراقبت ازآن هاتوضیح دهید.

● درموردرنگ پوست توضیح دهید.

● درمورداصول کلی مراقبت ازپوست توضیح دهید.

● درمورداستحمام وانواع آن صحبت کنید.

● چه دستورات کلی درمورد درمان بیماری های پوست ومو وجوددارد؟

● درمورداثرنورآفتاب برپوست ومراقبت ازآن توضیح دهید.

● درزمینه عرق کردن پوست صحبت کنید.

● درمورداگزما(حساسیت)دست درخانم های خانه دارتوضیح دهید.

● درموردآکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● ملاسما(لک حاملگی)چیست؟

● چه عواملی در بروز چین وچروک صورت دخالت دارند؟

● اصولاً چراآکنه(جوش غرورجوانی)بوجودمی آید؟

● ضایعات آکنه به چه شکلی ظاهر می شوند ؟

● بیمارآکنه ای ازچه پاک کننده ای استفاده کند؟

● شوره سرچگونه بوجود می آید؟

● چه عللی ازنظرمتخصصین پوست دربروزآکنه دخالت دارند؟

● درماتیت سبوره چیست؟

● مختصری درموردخال توضیح دهید.

● برای کاهش علائم اگزما(حساسیت)پوست چه راهکارهایی راپیشنهادمی کنید؟

● برای ازبین بردن چین وچروک صورت چه روش هایی راپیشنهادمی کنید؟

● درموردتزریق بوتوکس(دیس پورت)برای رفع چین وچروک صورت توضیح دهید.

● نکات مهم درمانی برای رفع شوره سررابیان کنید.

● آیاوجودخال اهمیتی ازنظرپزشکی دارد؟

● چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟

● درچه مواردی بهتراست که اقدام به برداشتن خال نماییم؟

● آیادربرخوردباخال ویادرجهت برداشتن آن نکات خاصی هست که بایددرمدنظرباشد؟

● درمورددرمان آکنه چه توصیه هایی وجوددارد؟

● درمورددرمان آکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● برای پیشگیری ازبروزچین وچروک صورت چه راه هایی وجوددارد؟

● جه نکاتی دردرمان بیمارآکنه ای بایستی درمدنظرقرارگیرند؟

● درمورددرمان عوارض آکنه توضیح دهید.

● چه توصیه هایی به متقاضیان انجام لیزربرای درمان بیماری های پوست ومودارید؟

●درموردکاربردهای لیزردربیماری های پوست وموتوضیح دهید.

●کمی درموردشپش سرتوضیح دهید.

●چه نکات مهمی ازنظردرمانی برای بیماران شپش سروجوددارد؟

●لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

●کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟

●کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟

● درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

●درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

●درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

●درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

●گرافت چیست؟

●آیادرکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟

●دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟

●آیاموهای کاشته شده رامی توان بلندکردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای کاملاً پرپشت خواهد بودیافقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟

●آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازکلاه گیس استفاده کنم؟

●بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل کارلازم است؟

●آیا کاشت موی طبیعی در۶۰ سالگی امکان پذیر هست یانه؟ بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟

●معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی کند؟

●درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموکاشته می شود؟

●آیاکاشت موی طبیعی دردناک است؟

●آیاممکن است موهای کاشته شده مجدداًبریزند؟

●چه زمانی بهتر است که پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟ آیابایدمنتظربمانم تاکاملاطاس شوم؟

●صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟

●سرمن خیلی خالی است ودریک جلسه نمی توان برای کل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟

●آیا کاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامکان دارد؟

●آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

●کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟

●آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟

●آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟

●آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟

●آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟

●آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟

●آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟

●درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟

●درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟

●آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟

●آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟

●آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟

●آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟

●پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟

●آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟

●آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟

●آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟

●بعد از کاشت مو چه اتفاقی می افتد؟

●بعد از کاشت موچه شکلی خواهم شد؟

●آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟

●بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟

●درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.

●درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.

● آیاممکن است موهای کاشته شده مجدداًبریزند؟

● آیا کاشت مو با استفاده از لیزر بهتر از کاشت موی معمولی است؟

● آیا ازموی نواحی دیگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ریش، زیربغل، منطقه تناسلی، سینه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد؟

پرسش و پاسخ در مورد مو و بیماری های آن

موی ناخواسته یک مشکل زیبائی بزرگ برای خانم هامی باشد.فاکتورهای زیادی دربروزموهای زائددخالت دارندازجمله ژنتیک(معمولاً مادر،خواهر،عمه وخاله بیمارهم پرموهستند)،سن(باافزایش سن رشدموهای ناخواسته بیشترمی گردد)،نژاد،داروها(ازقبیل کورتون ها- هورمون های مردانه- پروژسترون وغیره)ویکسری فاکتورهای ناشناخته دیگر.مشخص است که پزشک معالج دربسیاری ازاین عوامل نمی توانددخالت کندوآنهاقابل تغییرنیستندوبه همین دلیل است که همیشه احتمال رشدمجددموهای زائدوجودداردهرچنداین احتمال بااستفاده ازلیزرخیلی کم می باشد.

بالا

مونقش بسیارعمده ای درزیبائی ظاهری انسان دارد.برای داشتن موهای زیباوسالم مراقبت آگاهانه واتخاذروش های صحیح ضرورت دارند.روزانه۳-۲باربرس یاشانه زدن موکافی است.ازاین بیشترکشش وارده برمودردرازمدت سبب آسیب به مومیشود(مثل موخوره،شکسته شدن وگاهی کم پشتی موها).قبلاًمعتقدبودندکه برس زدن میزان جریان خون رسیده به مورازیادکرده ومفیداست ولی درحال حاضراین مطلب ردشده است.تبلیغاتی که درموردبرخی انواع شانه هاوجوددارد(مثل شانه لیزری،افزایش رشدموهابابرس مخصوص یاشانه باطب سوزنی)کذب محض است.بهتراست ازشانه یابرسی استفاده شودکه تولیدالکتریسیته ساکن نکند(شانه یابرس فلزی نوک تیزخوب نیست).نوک دندانه های شانه بایستی گردوعریض واتصال بین دندانه هادرست درمرکزهردندانه بوده وهمچنین فواصل دندانه هامتناسب وجنس آنهاانعطاف پذیرونرم باشد(شانه های چوبی خوب نیستند).ازبرس زدن موهای خیس خودداری کنید.

بالا

۱)هرروزحدودیکصدتارموی سر(که درمرحله استراحت قراردارند)ریخته وتقریباًبه همین تعدادواردمرحله رشدمی گردند.

۲)درشش ماهه دوم سال ممکن است تعدادموهایی که بصورت طبیعی می ریزندمقداری افزایش پیداکندکه اشکالی ندارد.

۳)رشدموی سرانسان حدود۵/۱- ۱ سانتیمتردرماه است.سرعت رشدمودرخانم ها،درطول شب ودرمقطع سنی ۳۰-۱۵ سالگی سریعترازآقایان،درطول روزودرسنین بالاتراست.

۴)فولیکول های موقبل ازتولدانسان ایجادمی شوندولذاتعدادموهای سرپس ازتولدافزایش پیدانمی کندبعبارت دیگرپس ازتولدموی جدیدبوجودنمی آید.

۵)تعدادفولیکول های موی سردرزمان بلوغ ۲۰۰-۱۰۰عدددرهرسانتیمترمربع(یعنی حدود۱۰۰هزارتارمودرپوست سر)می باشد.باافزایش سن تعدادفولیکول های موبطورنرمال کاهش پیدامی کند.

بالا

رشدمویک پدیده چرخشی وشروع آن بامرحله رشدفعال(آناژن)است.این مرحله درموردموی سر۶-۲سال(متوسط۳سال)طول میکشد.درمرحله آناژن مودائماًبلندترشده ولذاهرچقدراین مرحله طولانی ترباشدطول موبیشترمی گردد.درحالت عادی۹۵-۹۰درصدموهای سردراین مرحله هستند.سپس مرحله پسرفت(کاتاژن)رخ میدهدکه درطی آن رشدمومتوقف وسلول هادچاراضمحلال می گردند.طول این مرحله۳-۲هفته بوده وحدود۳درصدموهای سردراین مرحله قراردارند.مرحله ی پایانی،مرحله استراحت(تلوژن)نام داشته وحدود۳-۲ماه طول می کشد.حدود۱۵-۱۰درصدموهای سردراین مرحله قراردارند.درانتهای این مرحله موبه شکل گرزدرآمده، ،بتدریج کوتاه شده،به سمت بالاحرکت کرده ودرنهایت بطورخودبخودیادراثرکشش(مثل شانه زدن)می ریزدوسپس ازمحل پیازآن موی جدیدشروع به رویش کرده واین چرخه مرتب تکرارمیگردد.این چرخه درهمه موهای بدن وجودداشته ولی مدت زمان آن درهرمنطقه ونیزدرزمان های گوناگون متفاوت است.به همین دلیل موی ابرویامژه هرگزازحدمعینی بلندترنمیشود.هرروزحدود۱۰۰تارموی سر(که درمرحله استراحت قراردارند)ریخته وتقریباًبه همین تعدادواردمرحله ی رشدمی گردند.رشدموی سرانسان درحدود۱سانت درماه است.تعدادفولیکول های موی سردرزمان تولد۱۰۰۰درهرسانتیمترمربع ودرزمان بلوغ ۲۰۰-۱۰۰عدددرهرسانتیمترمربع(یعنی حدود۱۰۰هزارتارمودرپوست سر)می باشد.لازم به تذکراست که باافزایش سن تعدادفولیکول های موبازهمبطورنرمال کاهش پیدامی کند.

بالا

روش های متعددی برای رفع موهای زائدوجوددارد.ابتدائی ترین آنهاتراشیدن باتیغ است.ولی اینکاررابایستی مرتباًتکرارکردواثرروحی بدی درخانم هادارد.البته بایستی متذکرشدکه برخلاف نظرعامه تراشیدن موهاهیچ اثری برافزایش سرعت رشدموهاویاکلفت ترشدن آنهاندارد.اپیلاسیون روش بعدی است که کسل کننده ودردناک بوده وباعوارض جانبی همراه است.موم انداختن روش سوم است که مشکلات خاص خودش راداشته وگاهی بابروزحساسیت پوست همراه است.الکترولیز راه چهارم می باشدکه اگرچه ازنظرتئوری تنهاروش دائمی رفع موهای زائداست ولی فقط۱۵الی۵۰درصداحتمال اثربخشی درهرجلسه درمان داشته،بسیاروقت گیر،دردناک واکثراًباعوارض متعددوحتی گاهی اسکارهای زشت همراه است.لیزرآخرین وجدیدترین راه مرتفع کردن موهای زائد می باشد.

بالا

تقریباً تمام سطح بدن(بجزکف دست وپا،لب هاوبخشی ازاعضاتناسلی خارجی)توسط موپوشیده شده است.دربرخی مناطق موهاضخیم،بلند،رنگی ودارای رشدسریع هستند(مثل سروصورت،زیربغل ومنطقه تناسلی).به این موها،موی ترمینال گفته میشود.موهای سایرمناطق بدن که کوچک،ظریف ونسبتاًبدون رنگدانه هستندراموی ولوس(vellus hair)می نامند.موهابوسیله اکسیژن،ویتامین هاوموادمغذی که ازطریق جریان خون به آنهامیرسد،زندگی میکنند.مودارای۲قسمت است:۱-ریشه که درون پوست قرارداشته وقسمت زنده ی مواست.بخش مولدریشه ی مودرانتهای آن قرارداشته وفولیکول(پیاز)مونام دارد.عروق خونی،اعصاب ورنگدانه ی مو(ملانین)درپیازموقراردارند.حجم پیازموتعیین کننده قطرمواست.۲-ساقه که بیرون ازپوست بوده ویک ساختمان مرده است.اهمیت این بخش فقط ازنظرزیبائی بوده ولی درعین حال بیشترین توجه ومراقبت انسان متوجه این قسمت ازمومیباشد.هرگاه صدمه ای به این قسمت واردشودچون فاقدقدرت ترمیم است تازمانی که موهاکوتاه نشوندیامرحله رشدآن موپایان یافته وموبیافتد،این قسمت آسیب دیده باقی خواهدماند (گاهی ماه ها).

بالا

بله.گاهی ریزش مودرجریان امراض دیگررخ داده وعلامتی ازآن بیماری است ودراین حالت دراکثریت موارددرمان آن بیماری بطوراتوماتیک موجب بهترشدن ریزش موهامی گردد.مثال هائی ازاین نوع ریزش موعبارتنداز:

امراض عفونی بخصوص باتب بالا,انواع سؤتغذیه وکمبودموادغذائی بخصوص کمبودآهن(که درخانم هاازعلل بسیارمهم ریزش مواست)-کمبوداسیدفولیک وکمبودپروتئین ها,اختلالات هورمونی مثل امراض غده تیروئید,کلیه امراض داخلی که ماهیت مزمن وطول کشیده دارندمثل انواع سرطان ها,مسمومیت باآرسنیک- تالیوم- داروهای ضدانعقادخون ومرگ موش,مصرف بیش ازحدویتامین آ و ای,شیمی درمانی ورادیوترپی سرطان,استرس های روحی شدید,پس ازاعمال جراحی بخصوص عمل های بزرگ وطول کشیده,مصرف طولانی مدت داروهای اعصاب(مثل کاربامازپین ولیتیوم)-ایندومتاسین(داروی مسکن وضددرد)-جنتامیسین(آنتی بیوتیک)-آکوتان(ضدجوش غرورجوانی)ووارفارین (داروی ضدانعقادخون)،قطع مصرف طولانی مدت قرص ضدحاملگی وکورتون.نکته حائزاهمیت درموردمواردفوق این است که اغلب مواردشروع ریزش موهاچندماه بعدازعامل بوجودآورنده ریزش موبوده ولذادراکثریت مواردپیداکردن رابطه علت ومعلولی برای بیمارمشکل می باشد.ریزش مودرغالب این موارددرفازتلوژن چرخه رشدمومی باشدواصطلاحاًبه آن Telogen Effluvium گفته می شود.دراین حالت موهای ریخته شده دارای انتهای شبیه گرزهستندوگاهی بیمارتصورمی کندکه این قسمت برآمده،ریشه مواست درصورتیکه این موضوع درست نیست.گاهی هم موهای ریخته شده درفازآناژن چرخه رشدموهستند.دراین حالت موهاشکل گرزمانندنداشته وگاهی خرد شده می باشند.

بالا

درزمان حاملگی اکثرموهاواردفازرشدفعال (آناژن) شده ولذاطول عمرموهابیشتر،ریزش موهاکمتروموهاپرپشت ترمی گردند.پس اززایمان بدلیل کاهش ناگهانی هورمونهای بدن،بیکباره تعدادزیادی ازموهاواردفازاستراحت شده ومتعاقباًمی ریزند.باین دلیل ریزش موها(که گاهی شدیدهم است)۵-۳ماه پس اززایمان طبیعی است وجای نگرانی ندارد.همه این موهادوباره درمی آیندوفقط فردبایستی مراقب وضعیت تغذیه ای خودبخصوص ازنظرآهن،اسیدفولیک وپروتئین هاباشد.

بالا

بله.گاهی خانم هاموهایشان راکاملاً به عقب کشیده وباکش یاتل محکم می بندند.فشاروکشش وارده به موهای جلوی سردردرازمدت باعث کم پشتی موهای این قسمت می گردد.این مطلب یکی ازعلل خیلی شایع ومهم کم پشتی جلوی موهادردختران جوان است.استفاده بیش ازحدازسشوار،رنگ مو،بیگودی،ژل،تافت،مش وخلاصه هرگونه دستکاری زیادموها(حتی برس زدن زیاد)دردرازمدت باعث ریزش موهامی گردد.

بالا

رژیم های لاغری که فردمی خواهددرمدت کوتاهی وزن زیادی کم کندباعث ریزش شدیدموهابدلیل فقرموادغذائی موردنیازموهامی گردد.رژیم غذائی ملایم ازاین نظربهترهستند.

بالا

لیزرآخرین وجدیدترین راه مرتفع کردن موهای زائد می باشد.اثربخشی لیزردرخانم های ۷۲-۱۱ساله بیشتراست.پس ازلیزربرخی موهافوراًمی افتندولی اغلب این کاردرعرض۲هفته اتفاق می افتد.درحقیقت درحال حاضرهیچ روش قاطعی برای درمان کامل ودائمی همه موهای زائدوجودنداردولی ازبین درمان های موجود،لیزرازهمه موثرترودائمی ترمی باشد.البته این به آن مفهوم نیست که همه ی موهادراثرلیزربصورت دائمی ازبین میروند.آنچه مسلم است اگرهم پس ازلیزرموهامجدداًرشدکننداولا ًاحتمال آن کم است،ثانیاًموهای موجودبه تعدادکم بیرون می آیندوثالثاًدراکثریت مواردکرکی ونرم می باشند.سالهاست که ازلیزربرای رفع موهای زائداستفاده میشودواینکارموردتائیدسازمان غذاوداروی آمریکا(FDA)نیزقرارگرفته است.

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022