پوست

مختصری درموردموهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردبرس وشانه زدن موهاتوضیح دهید.

● نکاتی جالب درموردمو

● درموردرشدموتوضیح دهید.

● چه روش هایی برای رفع موهای زائدصورت خانم هاوجوددارد؟

● درموردساختمان طبیعی موتوضیح دهید.

● آیاممکن است که ریزش موبدلیل امراض دیگررخ دهد؟دراین مواردچه اقدامات درمانی مفیدهستند؟

● درموردریزش موپس اززایمان توضیح دهید.

● آیادستکاری های فردمی تواندموجب ریزش موهاشود؟

● آیارژیم های لاغری موجب ریزش مومی شوند؟

● درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردریزش منطقه ای(سکه ای)موتوضیح دهید.

● درموردشستن موهاتوضیح دهید.

● چه نکاتی بایستی درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاموردتوجه قرارگیرد؟

● کمی درموردخشک کردن موپس ازاستحمام توضیح دهید.

● برای نرم کردن وحالت دادن به موهاازچه موادی استفاده کنیم؟

● درموردرنگ کردن موهاتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● برای ازبین بردن موهاچه روشی راپیشنهادمی کنید؟

● سفیدشدن موچیست وآیادرمانی دارد؟

● درموردموخوره توضیح دهید.

● درموردریزش موتوضیح دهید.

● چه توصیه هایی پس ازانجام لیزررفع موهای زائددرصورت خانم هاوجوددارد؟

● درموردپوست واهمیت آن درزیبایی انسان توضیح دهید.

● چه عواملی برروی پوست انسان تأثیرمی گذارند؟

● درموردساختمان طبیعی پوست کمی توضیح دهید.

● درموردانواع پوست ومراقبت ازآن هاتوضیح دهید.

● درموردرنگ پوست توضیح دهید.

● درمورداصول کلی مراقبت ازپوست توضیح دهید.

● درمورداستحمام وانواع آن صحبت کنید.

● چه دستورات کلی درمورد درمان بیماری های پوست ومو وجوددارد؟

● درمورداثرنورآفتاب برپوست ومراقبت ازآن توضیح دهید.

● درزمینه عرق کردن پوست صحبت کنید.

● درمورداگزما(حساسیت)دست درخانم های خانه دارتوضیح دهید.

● درموردآکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● ملاسما(لک حاملگی)چیست؟

● چه عواملی در بروز چین وچروک صورت دخالت دارند؟

● اصولاً چراآکنه(جوش غرورجوانی)بوجودمی آید؟

● ضایعات آکنه به چه شکلی ظاهر می شوند ؟

● بیمارآکنه ای ازچه پاک کننده ای استفاده کند؟

● شوره سرچگونه بوجود می آید؟

● چه عللی ازنظرمتخصصین پوست دربروزآکنه دخالت دارند؟

● درماتیت سبوره چیست؟

● مختصری درموردخال توضیح دهید.

● برای کاهش علائم اگزما(حساسیت)پوست چه راهکارهایی راپیشنهادمی کنید؟

● برای ازبین بردن چین وچروک صورت چه روش هایی راپیشنهادمی کنید؟

● درموردتزریق بوتوکس(دیس پورت)برای رفع چین وچروک صورت توضیح دهید.

● نکات مهم درمانی برای رفع شوره سررابیان کنید.

● آیاوجودخال اهمیتی ازنظرپزشکی دارد؟

● چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟

● درچه مواردی بهتراست که اقدام به برداشتن خال نماییم؟

● آیادربرخوردباخال ویادرجهت برداشتن آن نکات خاصی هست که بایددرمدنظرباشد؟

● درمورددرمان آکنه چه توصیه هایی وجوددارد؟

● درمورددرمان آکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● برای پیشگیری ازبروزچین وچروک صورت چه راه هایی وجوددارد؟

● جه نکاتی دردرمان بیمارآکنه ای بایستی درمدنظرقرارگیرند؟

● درمورددرمان عوارض آکنه توضیح دهید.

● چه توصیه هایی به متقاضیان انجام لیزربرای درمان بیماری های پوست ومودارید؟

●درموردکاربردهای لیزردربیماری های پوست وموتوضیح دهید.

●کمی درموردشپش سرتوضیح دهید.

●چه نکات مهمی ازنظردرمانی برای بیماران شپش سروجوددارد؟

●لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

●کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟

●کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟

● درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

●درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

●درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

●درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

●گرافت چیست؟

●آیادرکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟

●دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟

●آیاموهای کاشته شده رامی توان بلندکردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای کاملاً پرپشت خواهد بودیافقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟

●آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازکلاه گیس استفاده کنم؟

●بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل کارلازم است؟

●آیا کاشت موی طبیعی در۶۰ سالگی امکان پذیر هست یانه؟ بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟

●معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی کند؟

●درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموکاشته می شود؟

●آیاکاشت موی طبیعی دردناک است؟

●آیاممکن است موهای کاشته شده مجدداًبریزند؟

●چه زمانی بهتر است که پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟ آیابایدمنتظربمانم تاکاملاطاس شوم؟

●صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟

●سرمن خیلی خالی است ودریک جلسه نمی توان برای کل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟

●آیا کاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامکان دارد؟

●آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

●کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟

●آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟

●آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟

●آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟

●آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟

●آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟

●آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟

●درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟

●درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟

●آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟

●آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟

●آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟

●آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟

●پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟

●آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟

●آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟

●آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟

●بعد از کاشت مو چه اتفاقی می افتد؟

●بعد از کاشت موچه شکلی خواهم شد؟

●آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟

●بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟

●درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.

●درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.

● آیاممکن است موهای کاشته شده مجدداًبریزند؟

● آیا کاشت مو با استفاده از لیزر بهتر از کاشت موی معمولی است؟

● آیا ازموی نواحی دیگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ریش، زیربغل، منطقه تناسلی، سینه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد؟

پرسش و پاسخ در مورد مو و بیماری های آن

موی ناخواسته یک مشکل زیبائی بزرگ برای خانم هامی باشد.فاکتورهای زیادی دربروزموهای زائددخالت دارندازجمله ژنتیک(معمولاً مادر،خواهر،عمه وخاله بیمارهم پرموهستند)،سن(باافزایش سن رشدموهای ناخواسته بیشترمی گردد)،نژاد،داروها(ازقبیل کورتون ها- هورمون های مردانه- پروژسترون وغیره)ویکسری فاکتورهای ناشناخته دیگر.مشخص است که پزشک معالج دربسیاری ازاین عوامل نمی توانددخالت کندوآنهاقابل تغییرنیستندوبه همین دلیل است که همیشه احتمال رشدمجددموهای زائدوجودداردهرچنداین احتمال بااستفاده ازلیزرخیلی کم می باشد.

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022