دانلود قالب وردپرس

پوست

مختصری درموردموهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردبرس وشانه زدن موهاتوضیح دهید.

● نکاتی جالب درموردمو

● درموردرشدموتوضیح دهید.

● چه روش هایی برای رفع موهای زائدصورت خانم هاوجوددارد؟

● درموردساختمان طبیعی موتوضیح دهید.

● آیاممکن است که ریزش موبدلیل امراض دیگررخ دهد؟دراین مواردچه اقدامات درمانی مفیدهستند؟

● درموردریزش موپس اززایمان توضیح دهید.

● آیادستکاری های فردمی تواندموجب ریزش موهاشود؟

● آیارژیم های لاغری موجب ریزش مومی شوند؟

● درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردریزش منطقه ای(سکه ای)موتوضیح دهید.

● درموردشستن موهاتوضیح دهید.

● چه نکاتی بایستی درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاموردتوجه قرارگیرد؟

● کمی درموردخشک کردن موپس ازاستحمام توضیح دهید.

● برای نرم کردن وحالت دادن به موهاازچه موادی استفاده کنیم؟

● درموردرنگ کردن موهاتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● برای ازبین بردن موهاچه روشی راپیشنهادمی کنید؟

● سفیدشدن موچیست وآیادرمانی دارد؟

● درموردموخوره توضیح دهید.

● درموردریزش موتوضیح دهید.

● چه توصیه هایی پس ازانجام لیزررفع موهای زائددرصورت خانم هاوجوددارد؟

● درموردپوست واهمیت آن درزیبایی انسان توضیح دهید.

● چه عواملی برروی پوست انسان تأثیرمی گذارند؟

● درموردساختمان طبیعی پوست کمی توضیح دهید.

● درموردانواع پوست ومراقبت ازآن هاتوضیح دهید.

● درموردرنگ پوست توضیح دهید.

● درمورداصول کلی مراقبت ازپوست توضیح دهید.

● درمورداستحمام وانواع آن صحبت کنید.

● چه دستورات کلی درمورد درمان بیماری های پوست ومو وجوددارد؟

● درمورداثرنورآفتاب برپوست ومراقبت ازآن توضیح دهید.

● درزمینه عرق کردن پوست صحبت کنید.

● درمورداگزما(حساسیت)دست درخانم های خانه دارتوضیح دهید.

● درموردآکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● ملاسما(لک حاملگی)چیست؟

● چه عواملی در بروز چین وچروک صورت دخالت دارند؟

● اصولاً چراآکنه(جوش غرورجوانی)بوجودمی آید؟

● ضایعات آکنه به چه شکلی ظاهر می شوند ؟

● بیمارآکنه ای ازچه پاک کننده ای استفاده کند؟

● شوره سرچگونه بوجود می آید؟

● چه عللی ازنظرمتخصصین پوست دربروزآکنه دخالت دارند؟

● درماتیت سبوره چیست؟

● مختصری درموردخال توضیح دهید.

● برای کاهش علائم اگزما(حساسیت)پوست چه راهکارهایی راپیشنهادمی کنید؟

● برای ازبین بردن چین وچروک صورت چه روش هایی راپیشنهادمی کنید؟

● درموردتزریق بوتوکس(دیس پورت)برای رفع چین وچروک صورت توضیح دهید.

● نکات مهم درمانی برای رفع شوره سررابیان کنید.

● آیاوجودخال اهمیتی ازنظرپزشکی دارد؟

● چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟

● درچه مواردی بهتراست که اقدام به برداشتن خال نماییم؟

● آیادربرخوردباخال ویادرجهت برداشتن آن نکات خاصی هست که بایددرمدنظرباشد؟

● درمورددرمان آکنه چه توصیه هایی وجوددارد؟

● درمورددرمان آکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● برای پیشگیری ازبروزچین وچروک صورت چه راه هایی وجوددارد؟

● جه نکاتی دردرمان بیمارآکنه ای بایستی درمدنظرقرارگیرند؟

● درمورددرمان عوارض آکنه توضیح دهید.

● چه توصیه هایی به متقاضیان انجام لیزربرای درمان بیماری های پوست ومودارید؟

●درموردکاربردهای لیزردربیماری های پوست وموتوضیح دهید.

●کمی درموردشپش سرتوضیح دهید.

●چه نکات مهمی ازنظردرمانی برای بیماران شپش سروجوددارد؟

●لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

●کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟

●کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟

● درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

●درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

●درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

●درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

●گرافت چیست؟

●آیادرکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟

●دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟

●آیاموهای کاشته شده رامی توان بلندکردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای کاملاً پرپشت خواهد بودیافقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟

●آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازکلاه گیس استفاده کنم؟

●بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل کارلازم است؟

●آیا کاشت موی طبیعی در۶۰ سالگی امکان پذیر هست یانه؟ بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟

●معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی کند؟

●درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموکاشته می شود؟

●آیاکاشت موی طبیعی دردناک است؟

●آیاممکن است موهای کاشته شده مجدداًبریزند؟

●چه زمانی بهتر است که پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟ آیابایدمنتظربمانم تاکاملاطاس شوم؟

●صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟

●سرمن خیلی خالی است ودریک جلسه نمی توان برای کل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟

●آیا کاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامکان دارد؟

●آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

●کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟

●آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟

●آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟

●آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟

●آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟

●آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟

●آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟

●درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟

●درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟

●آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟

●آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟

●آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟

●آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟

●پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟

●آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟

●آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟

●آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟

●بعد از کاشت مو چه اتفاقی می افتد؟

●بعد از کاشت موچه شکلی خواهم شد؟

●آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟

●بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟

●درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.

●درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.

● آیاممکن است موهای کاشته شده مجدداًبریزند؟

● آیا کاشت مو با استفاده از لیزر بهتر از کاشت موی معمولی است؟

● آیا ازموی نواحی دیگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ریش، زیربغل، منطقه تناسلی، سینه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد؟

پرسش و پاسخ در مورد مو و بیماری های آن

موی ناخواسته یک مشکل زیبائی بزرگ برای خانم هامی باشد.فاکتورهای زیادی دربروزموهای زائددخالت دارندازجمله ژنتیک(معمولاً مادر،خواهر،عمه وخاله بیمارهم پرموهستند)،سن(باافزایش سن رشدموهای ناخواسته بیشترمی گردد)،نژاد،داروها(ازقبیل کورتون ها- هورمون های مردانه- پروژسترون وغیره)ویکسری فاکتورهای ناشناخته دیگر.مشخص است که پزشک معالج دربسیاری ازاین عوامل نمی توانددخالت کندوآنهاقابل تغییرنیستندوبه همین دلیل است که همیشه احتمال رشدمجددموهای زائدوجودداردهرچنداین احتمال بااستفاده ازلیزرخیلی کم می باشد.