چین و چروک صورت

 

بیماری های پوست :

  • چین و چروک صورت
  • آکنه
  • درماتیت سبوره
  • خال
  • شوره سر
  • شپش
  • اگزما (درماتیت)
  • پوریازیس
  • زگیل

چین و چروک صورت

مقدمه

علل بروز چین وچروک صورت

پیشگیری ازبروزچین وچروک صورت

درمان چین وچروک های صورت

 

 

۱)مقدمه

پوست تمام سطح بدن راپوشانیده وبزرگترین ارگان بدن محسوب می گردد.سطح پوششی پوست دربزرگسالان بطورمتوسط۲مترمربع ووزن آن درحدود۳کیلوگرم است.پوست اولین سددفاعی بدن دربرابرتمام عوامل بیماری زای خارجی است. پوست باانجام عمل تعریق موجب تنظیم درجه حرارت ودفع سموم ازبدن می گردد.پوست بدن باجذب اشعه آفتاب موجب تشکیل ویتامین D می گردد.پوست۳۰درصدتمام خون جاری دربدن رادریافت می کند. پوست درحالت عادی بخودی خودتوانایی ترمیم داشته وتقریباً بطورکامل دربرابرآب غیرقابل نفوذاست.

پوست انسان ازدولایه اپیدرم درسطح ودرم درعمق تشکیل شده است.لایه اپیدرم بیشترشامل سلول های مرده وشاخی بوده ودربخش های پایینی آن سلول های رنگدانه سازپوست(ملانوسیت)وجوددارند.افزایش حجم وتعدادملانوسیت هامی تواندموجب ایجادلک گردد.لایه درم درزیراپیدرم قرارداشته ووظیفه آن حفظ آب،سفتی وقابلیت ارتجاعی پوست می باشد.لایه درم شامل سه قسمت است:

۱)کلاژن که مسئول سفتی پوست می باشند.

۲)الاستین که موجب خاصیت ارتجاعی پوست می گردد.

۳)ماده ای ژل مانند(حاوی پلی ساکارید)که نگهدارنده آب پوست است.

بعبارت ساده ترمی توان پوست رابه یک ساختمان تشبیه کردکه اپیدرم سقف آن ودرم اساس وپایه آن است.کلاژن والاستین هم مثل تیرهای عمودی وافقی ساختمان هستندکه به ساختمان استحکام می بخشند.

پوست عامل تعیین کننده ای درزیبایی انسان بوده وسلامت،طراوت وشادابی آن نشان دهنده تندرستی عمومی بدن می باشدودریک کلام پوست آیینه بدن می باشد.

باتوجه به قابل دیدبودن پوست معمولاً وضعیت ظاهری آن اهمیت زیادی برای شخص دارد.درباب اهمیت پوست همین یک مثال کافی است که بگوئیم معمولاً سن افرادراازروی مشخصات پوست آنهاحدس می زنند.به همین دلایل افرادوبخصوص خانم ها اهمیت زیادی برای پوست خودقائل هستندوحاضرندهرکاری بکنند تا پوستی شفاف وزیباداشته باشند.

بسیاری از مراجعه کنندگان(بخصوص خانم ها)به کلینیک پوست وموازچین وچروک صورت خود ناراضی هستندودرجستجوی راهی برای درمان آن هستند.وجوداین خطوط مشکل خاصی ازنظرسلامتی برای فردبوجودنیآورده ولی چون بواسطه آنها شخص مسن تربنظر می آیدلذابسیارآزاردهنده وناراحت کننده می باشند.

بالا

۲)علل بروز چین وچروک صورت

فرآیندچین وچروک درپوست ازدرون آن آغازمی شودودراین میان تغییرات لایه درم نقش بسیارمهمی دربروزچین وچروک پوست دارند.عوامل دخیل درپیدایش چین وچروک پوست رامی توان به دودسته بزرگ تقسیم کرد:

الف)عوامل داخلی(درونی)

 

۱)سن:همه دوست دارندکه سالهای زیادی پوست لطیف وصاف مثل کودکان داشته باشند.پوست افرادجوان نرم،شاداب وقابل انعطاف است وحالت ارتجاعی دارد.امامتأسفانه پوست هم مثل همه اعضای بدن به مروردچارتغییراتی می شود.این تغییرات بصورت غیرقابل برگشت ودرساختمان ملکولی پوست وبافت زیرجلدی رخ می دهند.

 

 

1-1

1-2

1-3

 

 

اثرات افزایش سن برپوست

باافرایش سن فیبرهای کلاژن والاستین پوست تغییرات کمی وکیفی پیداکرده که این امرموجب افت خاصیت ارتجاعی وکششی پوست می گردد.باافزایش سن ازمیزان بافت چربی زیرجلدی کاسته شده وهمین مسئله موجب شل شدن پوست می گردد.درمجموع باگذشت زمان چروک هاوخطوط ظریف درپوست پیداشده وباافزایش سن تعدادوعمق این خطوط درصورت افزایش پیدامی کنند.تغییرات پوستی ناشی ازسن غیرقابل جلوگیری وغیرقابل برگشت هستند.

 

 

1-4

 

اثرات افزایش سن برپوست

۲)ژنتیک:برخی افرادزودترازسن خوددچارچین وچروک می گردند.این عامل هم بدلیل ارثی بودن غیرقابل جلوگیری است.

۳)وضعیت هورمونی مثل دوران منوپوز(یائسگی)درخانم هاویااختلالات هورمونی دراثربیماری های غددبدن(تیرویید،هیپوفیزوغیره):چین وچروک های ناشی ازاختلالات هورمونی درمواردی قابل درمان هستند.

ب)عوامل خارجی

۱)اشعه آفتاب: این عامل قابل جلوگیری ودرحقیقت مهمترین فاکتورقابل پیشگیری درپیدایش چین وچروکهای صورت می باشد.اگرازسنین پائین وبه صورت یک عادت خوب پرهیزازآفتاب واستفاده منظم ازضدآفتاب رعایت شود،نقش بسیارمؤثری درممانعت ازپیدایش خطوط صورت دارد.کافی است پوست صورت یک بنارابایک کارمنداداری مقایسه کنیم تاصحت این مدعا ثابت شود.

۲)اثرنیروی جاذبه

۳)انقباض عضلات:نقاطی ازصورت که تحرک بیشتری دارندوانقباض عضلانی درآنهابیشتراست(مثل دوردهان،دورچشم وپیشانی)چین وچروک بیشتری پیدامی کنند.درکسانیکه بهردلیل بطورمرتب ازعضلات صورت خوداستفاده می کنند(مثل اخم کردن مکرریاچین انداختن به پیشانی ویاخندیدن زیاد)خطوطی عمودبرجهت کشش عضلانی تشکیل می گردند.درابتدااین خطوط فقط درهنگام انقباض عضله ظاهروپس ازرفع انقباض ازبین می روندولی باتکراراین عمل،خطوط دائمی می شوند.خطوطی که بااین مکانیسم درصورت بوجودمی آیندعبارتنداز:خط اخم بین ابروها،خطوط عرضی پیشانی وخطوط قسمت خارجی چشم ها.

انقباض عضلات صورت اگرچه یک عمل ارادی است ولی انجام ندادن آن بسیارمشکل وحتی غیرممکن می باشدزیرااکثراًاین وضعیت درفردبه صورت عادت درآمده است.درافرادیکه ضعف بینائی دارندهم بدلیل جمع کردن مکررچشم هاخطوط اطراف چشم هاسریعتروبیشترتشکیل می گردند.این دسته ازخطوط صورت پاسخ درمانی بسیارخوبی به تزریق آمپول بوتوکس(دیس پورت)می دهند.

 

1-5

چین وچروک های ناشی ازانقباض عضلات صورت

 

 

1-7

چین وچروک ناشی ازانقباض عضلات صورت

 

۴)میزان رطوبت پوست:اگرمقداررطوبت پوست بهردلیل کاهش یابد(بعنوان مثال درزمستان هاپوست خشک می شود)لایه شاخی پوست خشک،نازک وپوسته پوسته شده ودرنتیجه ترک هایی درآن ایجادمی گردد.به مرورزمان این مطلب موجب کاهش خاصیت ارتجاعی پوست ولذاایجادچروک می شود.خشکی پوست می توانددراثرتابش مداوم آفتاب ویابادهای خشک گرمسیری باشدولی دراکثریت مواردبدلیل ژنتیک است.خانم هادرسن یائسگی غالباً دچارخشکی پوست می شوند.محافظت ازپوست دربرابرسرماوبادنیزعامل مهمی درپیشگیری ازبروزخطوط وچروک های صورت می باشد.

۵)تنش های عصبی:درافرادعصبی بدلیل انقباض بیش ازحدعضلات صورت چروک های عمیق درصورت ایجادمی شود.دیرخوابیدن وبی خوابی نیزازجمله عوامل مؤثردربروزچروک است.

۶)زیاده روی درمصرف مشروبات الکلی،قهوه وچای پررنگ،موادچربی وموادقندی برای پوست مضرمی باشد.

۷)رژیم غذائی سخت وشدیدکه بدلیل ایجادتغییرات دربافت همبندوکاهش چربی زیرجلدی باعث بروزچروک صورت می گردد.

۸)کشیدن سیگار:درافرادسیگاری چروک های عمیق دراطراف چشم هابیشتردیده می شودولذاترک سیگاردررفع این ضایعات بسیارمؤثراست.

۹)آلودگی هوا

بالا

۳)پیشگیری ازبروزچین وچروک صورت

پوست احتیاج به مراقبت ونگهداری دارد.رعایت یکسری اصول ساده درزندگی می تواندازتشکیل چروک وخطوط صورت ممانعت نماید.

۱)تمیزنگاه داشتن پوست:صورت خودراباصابون ملایم(گلیسرینه)بشوئید واینکار راحداکثر۲ بار درروزتکرارنمائید.لیف زدن یاشستشوی خشن ضرورت نداشته وبهتراست پوست لطیف صورت رابادست شستشودهید.پس ازشستن کامل صورت باآب گرم یکبارهم باآب سردپوستتان راآبکشی کنید تاطراوت وشادابی خودراحفظ نماید.برای خشک کردن فقط حوله رابرروی پوست فشارداده وازکشیدن خشن آن برروی پوست خودداری نمائید.

۲)استراحت کافی(حداقل۸ساعت)درطول شب واگرامکان داشته باشدیک چرت کوتاه پس ازناهاربسیارعالی است.

۳)پرهیزازآفتاب تاحدممکن واستفاده منظم ازضدآفتاب که مهمترین عامل درپیشگیری ازبروزچروک هااست.ضدآفتاب بایستی درمنزل هم حداقل ۲-۱باردرروزاستعمال شود.ضدآفتاب باعیارحفاظتی ۳۰وبالاترکافی می باشد.بهتراست نوع ضدآفتاب رامتخصص پوست تعیین نماید.استفاده ازعینک آفتابی هم بسیارمفیداست زیراازجمع شدن چشم هاوافتادن چروک دورآنهاممانعت می کند.

۴)ورزش کردن برای حفظ شادابی وطراوت همه اندام های بدن ازجمله پوست مفیداست.

۵)رعایت رژیم غذائی مناسب ودرست.میوه وسبزیجات تازه به مقدارزیاداستفاده نمائید.ازخوردن چربیهای بامنشأحیوانی تاحدممکن پرهیزکنید.حبوبات،غلات،شیربدون چربی،ویتامین های A – B Complex – C – D – E ،آب میوه ها،گوشت مرغ وماهی برای بدن بسیارمفیدهستند.حدالامکان ازخوردن تنقلات،چیپس،پفک،سس،ساندویچ،پیتزاوغذاهای آماده( Fast Food )،شکلات،شیرینی ونوشابه پرهیزکنید.هرچقدرغذایتان تازه ترباشدبهتراست.نوشیدن آب ومایعات(مثل آب میوه وشیر)به مقدارزیاددرطول شبانه روزبسیارلازم است.

۶)پرهیزازسیگار،مشروبات الکلی، وادمحرک مثل چای وقهوه پررنگ.

۷)پرهیزازکم وزیادکردن وزن بخصوص بطورناگهانی.

۸)پرهیزازاسترس وتنش های عصبی.ازاخم کردن وانداختن چروک به پیشانی ودورچشم هاهنگام دقت کردن به چیزی،مطالعه کردن و یا تلویزیون نگاه کردن اجتناب نمائید.دقت کنیدکه اینکارگاهی بصورت یک عادت درآمده وبصورت غیرارادی انجام می شود.تامی توانید شادباشیدوبخندید.

۹)پرهیزازمناطقی که هوای آلوده وپرگردوخاک دارند.

۱۰)استفاده ازمرطوب کننده یاچرب کننده(برحسب نوع پوستتان)درطول روزبخصوص درفصول سردسال الزامی است.پوست های خشک زودتردچارچین وچروک می شوند.تاحدامکان ازلوازم آرایش کمتراستفاده کرده ودرصورت استفاده حتماً آنهارادرهنگام خوابیدن کاملاً ازروی پوست پاک نمائید.

بالا

۴)درمان چین وچروک های صورت

انسان ازآغازتمدن بشری برای زیباترشدن چهره واندام خودهمواره بدنبال روش هاودرمان های ممکن بوده است.بدین منظوربطورطبیعی انسان ابتدابه سراغ موادموجوددرطبیعت(مثل گیاهان ، موادموجوددرخاک وغیره)رفته وسپس باپیشرفت علم سعی کرده است که این موادرابصورت خالص درآورده ویااینکه موادی راخودبسازدوبدین ترتیب صدهاوهزاران ماده مصنوعی وغیرمصنوعی برای این منظورساخته شده است.

بطورکلی درمان های موجودبرای رفع این خطوط رامی توان به چنددسته تقسیم کرد :

الف)استفاده ازداروهای موضعی بصورت کرم،پماد،لوسیون وغیره:ترکیبات حاوی تره تینوین و اسیدهای میوه(شامل آلفاهیدروکسی اسید=AHA وبتاهیدروکسی اسید=BHA )بصورت وسیعی برای رفع چین وچروک های صورت استفاده می شوند.نقش این موادبرداشتن لایه های سطحی پوست وکمک به ترمیم وبازسازی آن وبطورخلاصه جوان ترکردن پوست است.مصرف این داروهاحتماً بایستی تحت نظرمتخصص پوست بوده وهیچگاه سرخوداین موادراازداروخانه تهیه نفرمائید.فرآورده های لایه بردارپوست عمدتاً قبل ازخواب استفاده شده وبایستی درطول شب برروی پوست بمانند. نکته مهم این است که این فرآورده هارابایستی به مقدارخیلی کم (نصف بندانگشت برای همه صورت) استفاده نمودزیرادرصورت مصرف بیش ازحدآنها میزان پوسته پوسته شدن ناشی ازاستعمال آنهازیادترازحدعادی شده وموجب بروزمشکلاتی درزندگی عادی فردمی گردد.

ب)تزریق موادپرکننده چین وچروک ها:آمپول کلاژن(که ازگاوتهیه میشود)،آمپول اسیدهیالورونیک(که منشأغیرحیوانی دارد)،تزریق فیبریل وتزریق چربی(که اززیرپوست شکم خودبیمارتهیه میشود)برای پرکردن عمق چین هامورداستفاده قرارمی گیرند.

آمپول کلاژن چون ازبافت گاوتهیه میشودلذاابتدابایستی تست شده وبعد تزریق گرددولی امروزه باورودآمپول اسیدهیالورونیک به بازارکمترازکلاژن بدین منظوراستفاده می شود.

اسیدهیالورونیک ملکولی است که بطورطبیعی درپوست انسان وجودداردولی نکته مهم این است که اسیدهیالورونیک موجوددراین آمپول ، ساخت دست بشربوده ومنشأحیوانی ندارد ولذا مشکلات آمپول کلاژن مثل حساسیت وانتقال بیماری هارادارانمی باشد.

تزریق فیبریل هم مثل دوتزریق دیگراست بااین تفاوت که موادتشکیل دهنده آن متفاوت میباشد.

دریک روش دیگراززیرپوست منطقه شکم فردمقداری بافت چربی گرفته وسپس به زیرپوست صورت تزریق می کنند.دراین حالت چون چربی ازخودبیمارگرفته شده است لذاهیچ واکنش حساسیتی نداردونتایج آن هم بسیارعالی می باشد.

آخرین نکته در همه این تزریقات این است که اثر این تزریقات موقتی بوده وپس ازمدت زمان معینی بایستی تزریق مجدداً تکرارشود.

1-8        1-9

 

 

ج)تزریق آمپول بوتوکسBotox (Dysport) :اثرات این ماده ازسال ۱۹۷۰ شناخته شده ودرابتدافقط برای درمان برخی انواع لوچی چشم وتیک های عصبی مورداستفاده قرارمی گرفت ولی درسال های اخیراستعمال این فرآورده برای رفع خطوط صورت(که دراثرانقباض عضلانی بوجودمی آیند)توسط FDA آمریکاتائیدشده وازآن پس بدین منظورهم مورداستفاده قرارمی گیرد.

Botox یک نوع پروتئین است که توسط باکتری به نام Clostridium Botulinum ساخته می شود.این پروتئین به محل اتصال عصب باعضله رفته ودرآنجاازآزادشدن ماده ای بنام استیل کولین ممانعت می کندوچون برای انجام عمل انقباض عضلات وجوداستیل کولین ضروری است بدین ترتیب تحت اثراین پروتئین عضله مربوطه شل شده واین شل شدن باعث بهتر شدن خطوطی می گردد که به واسطه عمل انقباضی آن عضله بوجود می آیند.

این اثرحداقل تا ۹۱ روزباقی مانده وپس ازآن عضله بتدریج انقباض طبیعی خودرابدست می آورد.شروع پاسخ به تزریق بوتوکس(ضعف عضلانی)معمولاً ۳-۲روز بعدوماکزیمم اثرآن ۲-۱هفته بعدمشاهده می گردد(وبه همین دلیل تزریق بعدی نبایدزودتراز۴-۳هفته بعدانجام شود).اثرتزریق اول بطور معمول۵-۳ ماه دوام می آوردو در این زمان تزریق مجدد ضرورت دارد.اثر تزریقات بعدی بوتوکس بیشتر از ۵-۳ ماه باقی می ماند.

قبل ازاقدام به تزریق این آمپول بایستی همه نکات دررابطه باآن کاملاً برای بیمارتوضیح داده شده ونکته بسیارمهم این است که برای بیماربطورواضح بیان شودکه دوز(میزان)آمپول موردنیازبرای هرفردبافرددیگرمتفاوت بوده وباتزریق اول ومشاهده اثرات درمانی آن است که می توان دوزهای بعدی آمپول رابدرستی تعیین نمود.

تزریق درمطب(بصورت سرپایی)انجام شده و بستری شدن لازم نیست.بلافاصله پس از تزریق می توان آرایش کرد.تزریق بوتوکس راحت،مطمئن و بسیار مؤثر بوده والبته بدلیل ماهیت کارانجام شده با اثرات درمانی موقتی همراه است.

پس ازچندبارتزریق(معمولاً۳بار)بافواصل حساب شده ودقیق،خطوط بطورکلی ناپدیدشده ودیگربرنمی گردند.علت این مطلب آن است که چون فردبرای مدتهای طولانی اخم نکرده است لذاباصطلاح عادت اخم کردن ازسرش بیرون آمده،لذاباوجوداینکه اثرمهاری بوتوکس برروی انقباض عضلات دیگروجودندارد،فردبازهم اخم نکرده وبنابراین خطوط هم مجدداًتشکیل نمی شوند.

ملاحظات قبل ازتزریق بوتوکس

۱ ) ازیک هفته قبل ازتزریق ازمصرف هرگونه داروی مسکن و ضدالتهاب(بجزاستامینوفن)،ویتامین E وترکیبات حاوی Ginko خودداری نمائید .

۲ ) صبح روزتزریق آرایش نکنید .

۳ ) درصورتیکه بیماری خاصی داریدحتماًباپزشک معالجتان درمیان بگذارید .

۴ ) درهنگام تزریق بهتراست بیمارنیمه نشسته باشد و اخم کندتاخطوط کاملاً مشخص گردند .

ملاحظات پس ازتزریق بوتوکس

۱ ) تا۴ ساعت پس ازتزریق درازکشیدن ، هرگونه ماساژ و یا دستکاری منطقه تزریق شده ، برخوردبااشعه آفتاب وورزش کردن ممنوع است .

۲ ) چون ملکول های بوتوکس ترجیحاًبه عضلات درحال انقباض متصل می شوند و هدف ازتزریق هم اتصال این ملکول هابه عضلات مسئول ایجادچین وچروک های صورت است لذا توصیه می شودکه تاچندساعت،بیمارمرتباً ابروهایش رابالا بیندازد ، اخم کند و محکم بخندد . این کارتأثیربوتوکس را بسیار افزایش می دهد .

بطور کلی پاسخ هر بیمار به تزریق بوتوکس با بیمار دیگر متفاوت است ولی این حقیقت که تا بحال صدها هزار بار تزریق انجام شده و عارضه جانبی خاصی مشاهده نشده است گواه خوبی بر ایمن و مؤثر بودن بوتوکس می باشد.

 

 

1-10               1-11

قبل ازتزریق بوتوکس                                                              پس ازتزریق بوتوکس

 

 

 

1-12               1-13

قبل ازتزریق بوتوکس                                                              پس ازتزریق بوتوکس

 

 

 

1-14                   1-15

قبل ازتزریق بوتوکس                                                                    پس از تزریق بوتاکس

 

 

 

د)اعمال جراحی:یکسری اعمال جراحی سرپایی وغیرسرپایی برای ازبین بردن چین وچروک های صورت وجوددارد.

لایه برداری پوست(Peeling)،سائیدن پوست(Dermabrasion)واستفاده ازلیزرهای گوناگون ازگروه اعمال جراحی سرپایی هستند.درمورداین اعمال بایستی متذکرشدکه هرچقدر زمینه پوست بیمارروشن ترباشد نتیجه درمانی بهتری بوجودمی آید.بطورکلی بهتراست اینگونه اعمال درمورداشخاصی انجام شودکه دارای فرهنگ بهداشتی واجتماعی بالا بوده وبتواننددستورات پزشک معالج خودرابدرستی فهمیده ورعایت نمایند.

لایه برداری پوست عمل بسیارمفیدوثمربخشی است که بااسیدهای مخصوص(مانند TCAوAHA)انجام می شود.اگربیماردرست انتخاب شده وملاحظات مخصوص قبل وبعدازعمل رارعایت کند نتیجه لایه برداری پوست بسیاردرخشان خواهدبود.

سائیدن پوست نسبت به لایه برداری مشکل تروعوارض آن هم بیشترمی باشدولی درصورت انجام صحیح اثرخیلی خوبی داشته ودرمقایسه بالایه برداری برای چروک های عمیق پوست مؤثرترمی باشد.

لیزرتکنولوژی مدرن وجدیدی است که درسالهای اخیربه کمک پزشکان آمده است.درابتداازلیزروخواص استثنائی آن فقط برای مقاصدغیرپزشکی(بیشترنظامی)استفاده می شدتااینکه به تدریج دانشمندان متوجه اثربخشی آن درپزشکی وبالاخص رشته پوست شدندوپس ازآن کاربردهای لیزردردرمان بیماریهای پوست روزبه روزدرحال گسترش است.لیزرانقلابی دردرمان ضایعاتی ازقبیل چین وچروک های صورت،نسوج جوشگاهی(اسکار)مثلاً بدلیل دستکاری های ضایعات جوش غرورجوانی یاسوختگی های قدیمی بوجودآورده است زیراباصرف کمی وقت ودقت ظاهرفردبسیارعوض شده وجوان می گردد(Rejuvenation).البته انتخاب صحیح بیمارومهارت پزشک تأثیربسزایی در نتیجه کاردارد. پرتوقوی لیزرباعث ایجادگرمادرلایه های سطحی پوست ولذاسوزاندن آنها می گردد.بدین ترتیب این لایه ها برداشته شده ووقتی لایه های جدیدپوست رشدمی نمایندهمراه بابازسازی کلاژن پوست واستحکام بیشتربافت های زیرین ، پوستی صافتروجوان ترخواهیم داشت.

اعمال جراحی غیرسرپایی دراین زمینه هم وجودداردکه شامل انواع روش های کشیدن پوست،بلفاروپلاستی وغیره می باشند.اینگونه اعمال جراحی توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک انجام می شوند.

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022